آرمان صالح

آرمان صالح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsensation١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥Sensation هم به معنای احساس هست هم به معنای ( ( یک شبه معروف شدن ) ) =feeling /to become famous overnightگزارش
55 | 1
paternity leave١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥مرخصی که برای سپردن وقته شما برای فرزندتان است.گزارش
7 | 1
dog eat dog٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥شیر تو شیر، درهم برهمگزارش
7 | 1