برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hizan

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کُر در زبان گیلانی به معنی دختر است ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

102 سر عقل بیا ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

103 اختلاف و دوگانه ای ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

104 رد کردن یا نپذیرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

105 غیر قابل اعتماد یا باور ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

106 مشورت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

107 گناه یا تقصیر ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

108 خوشگل ‌‌ به صورت خودمانی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|