برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hizan

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خفن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

52 سالن ایستگاه ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

53 دلخور بودن ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

54 ترسناک و وابسته به جن و آدم فضایی ها ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

55 واژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

56 چگونگی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

57 اندوهگین ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

58 وش در بلوچی یعنی شیرین ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

59 خاج یا گشنیز در پاسور ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

60 یخ زده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

61 Chef به کسی می گن که مدرک دانشگاهی داره ویه صورت حرفه ای آشپزی میکنه و cook به کسی میگن که به صورت تفننی آشپزی میکنه مانند آدمی که تو خونه آشپزی میکنه ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

62 هوو ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

63 بد گویی کردن ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

64 به درد نخور و داغون ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

65 روشن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

66 دوشن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

67 گلوله ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

68 جلیقه ضد گلوله ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

69 دلگشا ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

70 درخشان ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

71 سده ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

72 یاد و ری ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

73 آب در هاون نکوب ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

74 با حال ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

75 بدرود ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

76 آشتی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

77 دارای ژرفای کم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

78 شن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

79 مشت super man punch ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

80 دیر باور ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

81 They must lift the sanctions اونا باید تحریم هارو بر دارن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

82 رک ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

83 رشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

84 چروک ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

85 گروگان گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

86 خیلی ارزان ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

87 آسیب رساندن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

88 جادوگر زن به عربی عفریته ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

89 فروشنده مواد مخدر ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

90 حرف مفت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

91 یونان ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

92 وقتی از کسی سخن میگیم ویهو پیداش میشه در حد حلال زاده در فارسی ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

93 نیزه roman reings ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

94 فوت و مرگ ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

95 I'm scratching my eye دارم چشمم رو میخارونم ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

96 خارش ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

97 خارش دار ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

98 هوا تو دارم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

99 پشمالو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

100 زور و توان ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|