برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین جان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Disclaimer ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 صابون معرب سابونه
صابون یه کلمه فارسی نیست بر میگرده به یونانی
البته تا اونجایی که من می‌دونم!
ولی درکل نگارش درست این کلمه صابونه نه سابون
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

3 a mile away
خیلی راحت
١٣٩٩/٠٥/١١
|

4 Stick something out
چیزی رو تا وقتی تموم بشه ادامه دادن(غیر رسمی)
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

5 وقتی میخوایم جایی رو به کسی نشون بدیم یا چیزی رو به کسی بدیم می تونم ازش استفاده کنیم... ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

6 مخفف:
everybody has
everybody is
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

7 begone: دور شو/ برو بیرون
سرهم می نویسن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

8 1:به تاخیر انداختن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

9 come back around
1:دوباره برگشتن
2:برگشتن پیشِ
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

10 زیر آب یا زیر چیزی رفتن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

11 Homosexual : همجنس گرا ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

12 صمیمی/دوستانه، با اغماض میشه گفت عاشقانه
intimate relationship = رابطه دوستانه
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

13 مستلزم بودن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

14 اشخاص منحصربفرد ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

15 آستانه تحمل ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

16 سبک پوشش ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

17 استیلای فرهنگی: به کار بردن عناصر یک قومیت توسط فردی از یک فرهنگ دیگر
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

18 Given situation: موقعیت فرضی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

19 To lose possession of something ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

20 Go past معنای به گذشته رفتن نمی ده یعنی رد شدن ،عبور کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

21 اراده ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

22 به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده فکر کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

23 دوباره تکرار کردن قسمت خاصی از یک کار
دوباره همان کار را کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

24 ممکنه سوم شخص فعل leave هم باشه ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

25 He's as sky as a fox
درست این جمله اینه
He's as sly as a fox
Sly:موذی و ناقلا
Sky: آسمان
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

26 بنظر من" تأثیر گذار" هم میشه ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

27 یه وقتی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

28 1.درخواست کردن از کسی 2.با کسی تماس گرفتن3.جایی رفتن یا کاری انجام دادن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

29 کسی نبود جز ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

30 غیر شفاف برای دیدن یا شنیدن ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

31 وعده دروغین ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

32 plenty of time before
١٣٩٩/٠٢/١٧
|