برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین جان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Disclaimer ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 Homosexual : همجنس گرا ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

3 ممکنه سوم شخص فعل leave هم باشه ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

4 He's as sky as a fox
درست این جمله اینه
He's as sly as a fox
Sly:موذی و ناقلا
Sky: آسمان
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

5 بنظر من" تأثیر گذار" هم میشه ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

6 1.درخواست کردن از کسی 2.با کسی تماس گرفتن3.جایی رفتن یا کاری انجام دادن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|