برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریانا حسینی

آریانا حسینی l'м 13.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام کوچک ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

2 مکالمه/گفت و گو ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

3 عطسه کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 گلودرد ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

5 اوریون ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

6 سرخک/سرخچه ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

7 فرانسوی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

8 اروپا ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

9 اروپایی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

10 طرّاح/نقشه کش ساختمان ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

11 پسرعمو/پسرعمّه/پسردایی/پسرخاله ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

12 درست ١٣٩٩/٠٤/١٥
|