برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین شیرالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلکه ١٣٩٧/١١/٢٦
|

2 زمان نه چندان دور،دوران نه چندان قدیمی,
در طول تاریخ زمین معمولا دوران بعد از تمدن را گویند‌.
١٣٩٧/١١/١٤
|

3 نیمه طنز،شوخی نا به جا،
در اصطلاح موضوعی که شوخی آن هم زشت است.
١٣٩٧/١١/١٤
|