ارین جمشیدی

ارین جمشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهماه بهمن١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦ماه بهمن یازدهمین ماه سال گزارش
21 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهproblem١٦:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/١٣
• Some people think they can solve any problem with money.
بعضی ها فکر میکنند که میتوانند مشکلات را با پول حل کنند.
94 | 3