آریا

آریا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmanipulated١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دست به سر شدهگزارش
0 | 0
accordingly١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧متعاقباگزارش
2 | 0
imaginative٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧خلاقانهگزارش
2 | 0
dice with death٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٩بازی با مرگگزارش
5 | 0
womb to tomb٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٩ز گهواره تا گورگزارش
2 | 0
mathematicians١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ریاضی دان مثله مریم میرزاخانی، افتخار ایرانگزارش
5 | 0
shattering١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣شکسته شدن مثلا recode shattering شکستن رکوردگزارش
2 | 0
what a shame١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢بخُشکی ای شانس گزارش
5 | 0
devil's workshop١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣محل یادگیری کارهای خلاف و نادرستگزارش
2 | 0
rub shoulders١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣همنشینی با کسیگزارش
7 | 0
stepwell١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩آب انبار، بیشتر در غرب هندوستان، ایالت گجرات و راجستانگزارش
21 | 0
pose١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١Pose a threat یک تهدید محسوب شدن به عنوان یه تهدید مطرح شدنگزارش
18 | 0
help out١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤کمک فی سبیل اللهگزارش
12 | 1
going out١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٤اتفاق افتادنگزارش
7 | 1
a thing of the past١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٦Old fashion چیزی که دیگه از مد افتاده گزارش
12 | 0
tethering١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠محدود کردن ارتباط شخصی کسی با دیگرانگزارش
14 | 0
figure it out١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠We'll figure it out. باهم حلش میکنیم، صلاح هم میایم بقول شیرازیاگزارش
12 | 0
treasure١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٩I always treasure his relationship. من همیشه برای دوستی با او ارزش قائل هستم.گزارش
14 | 0
diamond in the rough١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٩آدم زرنگ ولی بی شعورگزارش
14 | 1
social graces١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٩هنجارهای اجتماعیگزارش
7 | 0
volatility١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨بی ثباتیگزارش
16 | 0
muddle١٠:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٤Get in a muddle درسلام و احوالپرسی، یکی را اشتباهی گرفتن و گیج شدنگزارش
7 | 0
minefield١٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٤موقعیت غیر قابل پیش بینیگزارش
9 | 0
melophile٢١:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣عشق موزیک، خوره موزیکگزارش
23 | 0
finess١٦:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢١دارای تبحر در چیزیگزارش
2 | 0
arguably trivial١١:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١بحث های ناچیزگزارش
7 | 0
confronting١١:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٢١رو در روییگزارش
5 | 0
track of time١٠:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٢١گذر زمانگزارش
12 | 0
eccentricities٠٨:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١خلق و خوی عجیب و غریبگزارش
5 | 0
well up١١:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٠شکل گرفتن اشک در چشمگزارش
18 | 0