برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اردوان طالبي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همكاري كردن-ارتباط برقرار كردن ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

2 دوره ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

3 مشاغل بالا ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

4 شديد ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

5 نامزد شدن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

6 انجام دادن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

7 خداحافظي كردن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

8 برطرف كردن ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

9 مصرف ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

10 قصد داشتن ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

11 خود كفا ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

12 استراليايي ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

13 مشهور ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

14 تابعه ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

15 چشمك زن- خوشحال ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

16 از همين رو ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

17 از اين طريق ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

18 اعزام كردن(نيروي نظامي) ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

19 ضعيف ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

20 اراده ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

21 پر ازدحام ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

22 پيشتاز ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|