high stakes

پیشنهاد کاربران

ریسک بالا - در صورت عدم موفقیت ضرر زیاد متحمل شدن. امکان بدست آوردن یا از دست دادن مقدار زیادی سرمایه یا پول یا هر چیز موجود
مشاغل بالا
حساس ( از لحاظ پر اهمیت بودن ) - سرنوشت ساز

مثلا :


high - stakes battle جدال حساس

high - stakes contest مسابقه حساس


موقعیت خیلی مهم
دارای تاثیر بالا، سرنوشت ساز، تعیین کننده
مثل کنکور ، آزمون های پایان ترم یا هر چیزی که سرنوشت فرد را تعیین می کند.
مخاطره آمیز
1 - سرنوشت ساز 2 - تعیین کننده 3 - مخاطره امیز4 - دارای حساسیت بالا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما