برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اردلان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از اولین دستگاهای سینما ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

2 نوعی چربی فرم است که خاصیت ندارد. ( یا امکان دارد که هنوز کاربردش را پیدا نکردن ). ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

3 مشروب یا نوشیدنی های حاوی الکل
١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

4 شنا ، و نوعی بازی است که بیشتر با آب پاش یا تنفگ آب پاش. بازی می‌شود ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

5 مایعی بیرنگ ولی با خاصیت قوی ضد عفونی ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

6 به مجمعه رسم ها و رفتار ها آئین گفته می‌شود ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|