برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی جابریان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جوگیرشدن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

2 درهم وبرهم.شیرتو شیر ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

3 موجب شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 بی حساب شدیم ١٣٩٨/١٢/١٤
|

5 قضیه چیه..موضوع چیه ١٣٩٨/١٠/٢١
|

6 بنا
١٣٩٨/١٠/١٩
|

7 فلان چیز ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

8 تحمل کن با کنایه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

9 تحمل کن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

10 تکاور دریایی ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

11 مایل یا مشتاق ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

12 شخص زیگیل یا آویزان ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

13 مقرون به صرفه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

14 دماغتو پاک کن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

15 مواضب مالت باش همسایه ات را دزدنکن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

16 اسمتونو متوجه نشدم ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

17 بد هیچ کس رونخواه ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

18 خودتو نباز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

19 دق دلیتو سرمن خالی تکن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

20 نمیتونم باهات کناربیام ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

21 به قول حشمت فردوس...افتاد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

22 ناز نکن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

23 میشه بس کنی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

24 بلایی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

25 اسکل ١٣٩٨/٠٧/٢١
|