برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش اکبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیزها و کارهای روزمره و کسل کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

2 گمانه زنی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

3 این اصطلاح این قدری که دوستان میگن بار معنایی بدی نداره
بهترین معادل ها همون ناقلا و پدر سوخته هستش
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

4 تخمی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

5 بازجذب ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

6 لیگ برتر ١٣٩٨/١١/١٣
|

7 در فوتبال : توپ گیری ، قطع توپ ١٣٩٨/١١/٠٢
|

8 مصدومیت ١٣٩٨/١١/٠٢
|

9 عزرائیل ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

10 اتحاد ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

11 تفرقه ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

12 سنگ دل ، سنگ دلانه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

13 عادت کردن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

14 محکوم ، محکوم شده ١٣٩٨/٠٩/١١
|

15 بازپرس ١٣٩٨/٠٩/١١
|

16 سنگر گرفتن
بزن تو رگ
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

17 بشر ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

18 معایب ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

19 به دار آویخته شدن ، اعدام شدن ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

20 Sth named after sth : چیزی از روی چیز دیگری نام گذاری شدن ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

21 اسطوره ای ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

22 در oxford : معقول و منطقی به نظر رسیدن ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

23 لگد تفنگ ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

24 پاره ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

25 به روی خودت نیار ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

26 بد ذات ، سخت ، دردناک ١٣٩٨/٠٨/١١
|

27 پاک کن در بریتیش : rubber
پاک کن در امریکن : eraser
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

28 جسور ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

29 متعال ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

30 مجروح ، زخمی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

31 انباشته شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

32 جبهه (که در جنگ بکار میره)
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

33 غبطه خوردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

34 ارزیابی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

35 وسواسی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

36 سربار کسی شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

37 اختیاری ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

38 سرکوب کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

39 بینا ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

40 سر بزنگاه ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

41 کاربردی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

42 با شکوه ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

43 هر چند وقت یکبار ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

44 خ**ه مال ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

45 فیلمنامه ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

46 عظیم ، بزرگ ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

47 پر تنش ١٣٩٨/٠٨/٠١
|