آرش اکبری

آرش اکبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmundane١٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣چیزها و کارهای روزمره و کسل کنندهگزارش
21 | 1
speculation١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١گمانه زنیگزارش
64 | 0
son of a gun٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١این اصطلاح این قدری که دوستان میگن بار معنایی بدی نداره بهترین معادل ها همون ناقلا و پدر سوخته هستشگزارش
48 | 0
reabsorption٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩بازجذبگزارش
5 | 0
premier league١١:٠٥ - ١٣٩٨/١١/١٣لیگ برترگزارش
14 | 1
interception٢١:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٠٢در فوتبال : توپ گیری ، قطع توپگزارش
41 | 0
knock٢١:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٢مصدومیتگزارش
16 | 1
boatman١٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨عزرائیلگزارش
0 | 1
unity١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣اتحادگزارش
12 | 1
dissent١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣تفرقهگزارش
2 | 1
stone cold١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢سنگ دل ، سنگ دلانهگزارش
14 | 0
get through١٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢١عادت کردنگزارش
5 | 1
sentenced٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١١محکوم ، محکوم شدهگزارش
16 | 0
attorney٠٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١١بازپرسگزارش
39 | 1
dig in١٧:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٠سنگر گرفتن بزن تو رگگزارش
39 | 1
human being١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠١بشرگزارش
57 | 1
disadvantages١٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠١معایبگزارش
39 | 1
hang١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠به دار آویخته شدن ، اعدام شدنگزارش
18 | 1
named after١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٩Sth named after sth : چیزی از روی چیز دیگری نام گذاری شدنگزارش
46 | 1
mythical١٤:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٩اسطوره ایگزارش
18 | 0
add up٠٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٨در oxford : معقول و منطقی به نظر رسیدنگزارش
87 | 3
ripped١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٥پارهگزارش
9 | 1
play it cool١٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٤به روی خودت نیارگزارش
30 | 1
vicious١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١١بد ذات ، سخت ، دردناکگزارش
30 | 1
rubber١٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨پاک کن در بریتیش : rubber پاک کن در امریکن : eraserگزارش
67 | 1
reckless١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨جسورگزارش
21 | 3
almighty١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨متعالگزارش
7 | 0
wounded١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨مجروح ، زخمیگزارش
25 | 1
pileup١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨انباشته شدنگزارش
46 | 1
front٢٢:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧جبهه ( که در جنگ بکار میره ) گزارش
16 | 1
envy١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧غبطه خوردنگزارش
28 | 1
assess١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧ارزیابی کردنگزارش
71 | 1
anal retentive٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦وسواسیگزارش
7 | 0
leech٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦سربار کسی شدنگزارش
2 | 2
optionally١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥اختیاریگزارش
5 | 0
suppress١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤سرکوب کردنگزارش
32 | 0
seer١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣بیناگزارش
5 | 0
in the neak of time٢١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢سر بزنگاهگزارش
2 | 0
versatile١٥:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢کاربردیگزارش
41 | 1
resplendent١٥:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢با شکوهگزارش
5 | 0
every now and again٢٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠١هر چند وقت یکبارگزارش
28 | 0
ass kisser٢٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠١خ**ه مالگزارش
85 | 1
script١٦:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠١فیلمنامهگزارش
37 | 1
gigantic١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠١عظیم ، بزرگگزارش
23 | 0
fraught٠٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠١پر تنشگزارش
30 | 1