برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در مهندسی پلیمر یعنی : ضدمارپیچ ، تمایل زنجیر برای خارج شدن از حالت مارپیچی ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

2 شیرابه : يك سوسپانسيون كلوئيدي از لاستيك طبيعي در آب ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

3 فیبروئین : پروتئين الياف ابريشم ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

4 اکتین : سازنده 10 % ماهيچه ها و شامل 375 واحد آمينواسيد ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

5 واسرشتن : از بين رفتن ساختار (چهارم، سوم و گاهي دوم) پروتئين ها ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

6 مونوساکاریدها ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

7 گلیکوزیید ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

8 آغازگرهای نوری ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

9 فنری ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

10 در مهندسی پلیمر ، معمولا برای توصیف شکل واندازه زنجیرهای پلیمری به کار میرود یعنی تجمع تعداد زنجیرهای مولکولی به ضخامت 10 آنگستروم است. ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

11 ساق کریستال ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

12 صفحه تا (خم) شده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

13 در مهندسی پلیمر ، صفحه ای است که زنجیر پلیمری در آن وارد میشود و کریستال میشود ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

14 شبکه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

15 حجم آزاد ، حجمی مورد نیاز برای اینکه حرکات سگمنتالی یک مولکول اتفاق بیافتد ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

16 صاف و هم سو شدن ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

17 در مهندسی پلمیر یعنی مدول برشی اتلاف(قسمت ویسکوز پلیمر) ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

18 ضربه گیر،در مهندسی پلیمر معمولا در دیواره های اسکله( پلیمری دارای خاصیت damping باشد) بعنوان کاهش نیروی کشتی که به اسکله وارد میکند استفاده میشود ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

19 وینیل کردن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

20 مرتبه ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

21 دسته میانی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

22 آنتالپی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

23 خنثی سازی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

24 حلال خالص ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

25 توده ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

26 محلول ١٣٩٨/٠١/٠٢
|