آرش

آرش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrecoil١٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٣در مهندسی پلیمر یعنی : ضدمارپیچ ، تمایل زنجیر برای خارج شدن از حالت مارپیچیگزارش
16 | 1
latex١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢١شیرابه : یک سوسپانسیون کلوئیدی از لاستیک طبیعی در آبگزارش
12 | 1
fibroin١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢١فیبروئین : پروتئین الیاف ابریشمگزارش
0 | 1
actin١٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢١اکتین : سازنده 10 % ماهیچه ها و شامل 375 واحد آمینواسیدگزارش
0 | 1
denaturation١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢١واسرشتن : از بین رفتن ساختار ( چهارم، سوم و گاهی دوم ) پروتئین هاگزارش
53 | 1
monosaccharides٠٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢١مونوساکاریدهاگزارش
5 | 1
glycosidic٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢١گلیکوزییدگزارش
7 | 1
photoinitiation١٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣آغازگرهای نوریگزارش
9 | 1
helix١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠فنریگزارش
9 | 1
morphology١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠در مهندسی پلیمر ، معمولا برای توصیف شکل واندازه زنجیرهای پلیمری به کار میرود یعنی تجمع تعداد زنجیرهای مولکولی به ضخامت 10 آنگستروم است.گزارش
23 | 1
crystal vangestem١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠ساق کریستالگزارش
2 | 1
fold plate١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠صفحه تا ( خم ) شدهگزارش
2 | 1
lamella١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠در مهندسی پلیمر ، صفحه ای است که زنجیر پلیمری در آن وارد میشود و کریستال میشودگزارش
5 | 1
lattice١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٩شبکهگزارش
23 | 1
free volume١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٢/١٩حجم آزاد ، حجمی مورد نیاز برای اینکه حرکات سگمنتالی یک مولکول اتفاق بیافتدگزارش
5 | 1
orientation١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦صاف و هم سو شدنگزارش
16 | 1
imaginary١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦در مهندسی پلمیر یعنی مدول برشی اتلاف ( قسمت ویسکوز پلیمر )گزارش
9 | 1
damping١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦ضربه گیر، در مهندسی پلیمر معمولا در دیواره های اسکله ( پلیمری دارای خاصیت damping باشد ) بعنوان کاهش نیروی کشتی که به اسکله وارد میکند استفاده میشودگزارش
21 | 1
vinylation٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/١٦وینیل کردنگزارش
0 | 1
meso gens١١:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٦دسته میانیگزارش
0 | 1
enthalpic١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٦آنتالپیگزارش
2 | 1
frustration١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٥خنثی سازیگزارش
18 | 3
pure solvent١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤حلال خالصگزارش
2 | 1
lumped١١:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تودهگزارش
7 | 1
solution١١:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٢محلولگزارش
39 | 2