سید احمد

سید احمد سلام خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و امیدوارم که بتونم مفید واقع بشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreceptive٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥پذیرا مشتاقگزارش
0 | 0
botanical garden٢٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠برگرفته از آکسفورد a park where plants, trees and flowers are grown for scientific study باغ گیاه شناسیگزارش
0 | 0
naturalist٢١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠طبیعت شناسگزارش
2 | 0
chop٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٤ریز ریز کردن خرد کردن ( در آشپزی )گزارش
0 | 0
consult١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠برگرفته شده از Oxford consult something: to look in or at something to get information مراجعه کردن مثال: consult the table on page 104 If you're not ... گزارش
9 | 1
mould٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٢به عنوان اسم معنی کپک هم می دهد moulds and fungiگزارش
9 | 0
insulation١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٢عایق کاریگزارش
12 | 0
candidacy١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کاندیداتوریگزارش
9 | 0
thrift store٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤a shop that sells clothes and other goods given by people to raise money for a charity برگرفته از آکسفورد فروشگاهی که در آن اجناس هدیه داده شده از ط ... گزارش
18 | 1
textile٠٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢منسوجات پوشاکگزارش
16 | 0
ski pole١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦باتوم اسکی ( چوب دستی که برای برای حفظ تعادل از آن استفاده میکنن. )گزارش
14 | 0
singularity١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠یکتایی منحصر به فردیگزارش
21 | 0
partnership١٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠مشارکت همکاری شراکتگزارش
23 | 0
publicize٠٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠مورد توجه قرار گرفتن توجه همه را جلب کردن به اطلاع عموم رساندنگزارش
14 | 0
receiver١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩گیرنده دریافت کنندهگزارش
12 | 0
crumble٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩to begin to fail or get weaker or to come to an end ضعیف شدن - از بین رفتن - نابود شدنگزارش
16 | 0
revolutionize٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨دگرگون کردن تغییرات اساسی ایجادکردنگزارش
21 | 0
recollect٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٩به یاد آوردن به خاطر آوردنگزارش
14 | 0
motto١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧شعارگزارش
18 | 0
midway٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦در وسط ( راه یا زمان یا . . . ) در بین در حینگزارش
12 | 0
dialect٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٣١گویش دوستان دقت کنند لهجه با گویش تفاوت دار. لهجه=accentگزارش
57 | 0
imaging٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٣٠تصویربرداریگزارش
30 | 0
computerize٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٣٠مکانیزه کردن ( در مقابل استفاده از نیروی انسانی )گزارش
14 | 0
notable٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٩قابل توجه چشمگیرگزارش
21 | 0
aggravation١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٥آزار و اذیتگزارش
21 | 0
enthusiasm٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٥اشتیاق رغبتگزارش
23 | 1
in sync١٦:١١ - ١٤٠٠/٠١/٢٣هماهنگگزارش
12 | 1
havoc١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٢٣خرابی ویرانیگزارش
21 | 0
stimulation١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩تحریک برانگیختنگزارش
16 | 0
seep١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٩تراوش کردنگزارش
18 | 1
ochre١١:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨خاک سرخ و یا زردگزارش
21 | 1
carve٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨حکاکی کردنگزارش
23 | 0
articulation٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٧تلفظ گزارش
18 | 0
graft١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٠پیوند دادنگزارش
25 | 0
interestingly٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٢به طرز شگفت انگیزی به طرز جالبیگزارش
32 | 0
inevitably٢٠:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٢٢به طور حتم ، حتما به طور قطع، قطعاگزارش
30 | 1