برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاکتوس آبزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 استفاده ١٣٩٩/١٢/١١
|

2 جایگزین شده ١٣٩٩/١٢/١٠
|

3 با حرف اضافه to میشه: پرداختن به،توجه کردن به
با حرف اضافه in میشه:شرکت کردن در، حضور یافتن در
١٣٩٩/١٢/١٠
|

4 در پزشکی برای مصرف دارو از take استفاده میشه ١٣٩٩/١٢/١٠
|