انوشه امین زاده

انوشه امین زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcurrency١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠١واقعیت یا کیفیتی که به طور کلی مورد پذیرش واقع شده است یا از ان استفاده می شودگزارش
5 | 1
supervisee١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣١noun. A person who is supervised; ( originally ) specifically a person under police supervision.گزارش
0 | 0
colored١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨پوشش دادن - پوشیده شدنگزارش
2 | 1
act out١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧acting out برون ریزی ( در روان شناسی )گزارش
7 | 0
imaginative١٩:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤having or showing creativity or inventiveness داشتن یا نشان دادن خلاقیت یا هوش اختراعی یا قدرت تصور خلاقانهگزارش
7 | 0
let slip١٧:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٨از دست دادن ، رها کردنگزارش
0 | 1
encroach١٧:٤٣ - ١٣٩٩/١١/١٧پیش رویگزارش
5 | 1
mileage١١:٥٨ - ١٣٩٩/١١/١٣فایده یا استفاده عملی یا بالقوه که نشئت گرفته از وضعیت یا اتفاقی است گزارش
9 | 1
flat١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧یکنواخت ( بخصوص در زمینه هیجانات و احساسات )گزارش
16 | 1
victimizer١٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٦آزارگر - آزاردهنده - فحاش - ضعیف کش - قربانی کنندهگزارش
0 | 0
involved١١:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤قاطی شدن با کسی یا چیزیگزارش
2 | 1
put on a front١٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٤خود را بییش از انچه بی پروا، دلیر و ثابت قدم هستیم نشان دهیم. به روی خود نیاوردن. پنهان کردن. وانمود کردنگزارش
7 | 0
lose my head١٠:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤lose self - control; panicگزارش
2 | 0
go round in circle٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨to keep doing or talking about the same thing without achieving anythingگزارش
0 | 0
left field١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧موقعیت یا سبکی شگفت آور یا غیر متعارف.گزارش
5 | 0
trip up١٩:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧تشخیص اشتباه یا گام اشتباه به اشتباه انداختن اشتباه کردنگزارش
14 | 0
pivotal١٤:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٧لحظه حساس pivotal moment گزارش
14 | 0
round the corner١٤:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٦همان اطرافگزارش
5 | 1
unwaveringly١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠بی وقفه - پشت سرهمگزارش
5 | 0
proscribed١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤منع شدهگزارش
2 | 0
sensitively٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٧با حساسیتگزارش
9 | 0
outside consciousness١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٧خارج از سطح هشیاری - فراموش شدهگزارش
2 | 0
iatrogenic١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٧عوارض جانبی ناشی از درمانگزارش
23 | 1
parent١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦پرورش - تربیت - پروردنگزارش
5 | 1
start on٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٤برخورد جدی با کسی کردن به خاطر کوتاهی هایی که داشته یا کار اشتباهشگزارش
2 | 0
enactment١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٠فعلیت بخشیدن - عملی سازی ( از سوی بیمار در روانکاوی )گزارش
34 | 0
offbeat١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠خلاف عرف - غیر معمولگزارش
7 | 0