برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

انیس سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Townsend equationمعادله تاوزند-رشته فیزیک
townsend coefficient 'ضریب ( تاون سند ) تعداد برخوردهای یونیده ساز با الکترون بر هر سانتی متر از طول مسی ...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

2 متیل سیانید ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

3 سیانور متیل-سیانید متیل ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

4 نظیف کننده ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

5 میرای در رشته فیزیک ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 غیر مستقیم ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

7 مرز-فصل مشترک دو محیط ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

8 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

9 گسترده ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

10 با توجه به ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

11 در نظر گرفته شود ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

12 در نظر گرفته شود ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

13 غیر اختلالی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

14 همبستگی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

15 غیرمجاز-غیر قانونی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

16 پیش خوراک (معمولا آب میوه یا میوه های ریز ریز شده یا ماهی و سس)، انواع مشروبات الکلی (معمولا آمیزه ای از مشروب قوی و شراب و آب میوه و غیره و یخ)، کوک ... ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

17 تورینه ای -تور مانند (در پزشکی) ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

18 اثر گذاشتن -ضربه ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

19 پیکو ثانیه, تریلیونیم ثانیه ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

20 مدت, شرایط, اصطلاح, دوره, لفظ, جمله ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

21 مولفه-اجزا ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

22 مغناطش ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

23 مغناطش ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

24 نسبیتی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

25 در فیزیک:تحریک کردن-راه اندازی-راندن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

26
(در ترمز و سویچ و غیره) سیم پیچ استوانه ای، سولنوئید، مفتول پیچاپیچ، سیم پیچی بشکل استوانه برای ایجاد میدان مغناطیسی، مارپیچ کهربایی
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

27 سنکروترون، نوعی از شتاب دهنده ذرات به شکل یک حلقه دایره‌ای است. ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

28 رانده شده ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

29 رانده ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

30 زیر پیکوثانیه_کمتر از پیکوثانیه ١٣٩٧/٠٩/٠١
|