تامی

تامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrockshelter١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧غاری که زیر صخره باشهگزارش
0 | 0
a word to the wise١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨سخنی جهت اطلاع کسانی که گوش شنوا دارند. . .گزارش
0 | 0
WE١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩اجازه بده بعدا تصمیم خواهیم گرفتگزارش
0 | 1
confirmation٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩مراسم غسل تعمیدگزارش
0 | 0
teases٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩زبان درازی کردنگزارش
0 | 0
estrangement١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦دور شدن دل ها از همگزارش
0 | 0
foundation١١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣ذهنیتگزارش
0 | 0
lament١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣سوز دلگزارش
0 | 0
psychopharmaceutical٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢روان درمانیگزارش
0 | 0
not safe٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠نا امن، خطرناکگزارش
2 | 0
solar house٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٩خانه هایی که با انرژی خورشیدی کار می کننگزارش
0 | 0
delving٠٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩حفر کردنگزارش
0 | 0
tomorrow is another day١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٦فردا روز جدیدی است استعاره از اینکه اتفاقات گذشته را فراموش کنید چرا که فردا روز جدیدی است و می تواند اتفاقات خوبی بیفتدگزارش
0 | 0
backdrop٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٥ذهنیت قبلیگزارش
0 | 0
garbage container٠٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٥سطل زبالهگزارش
0 | 0
monkey see monkey do١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠اشاره به کودک هم داره. کودک می بینه و تکرار می کنهگزارش
2 | 0
limited٠٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠منزویگزارش
0 | 0
walkers١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١پیاده رونده پیاده رو راه روندهگزارش
0 | 0
carpeted١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠١پر از چیزی شدن پوشاندن فرش کردنگزارش
0 | 0
rounding٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠جمع بندیگزارش
0 | 0
charity١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩خیرخواهانهگزارش
2 | 0
urbanised١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩شهری شدهگزارش
0 | 1
reading list١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩لیست کتابهایی که باید خواندگزارش
2 | 0
lorries٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩کامیون هاگزارش
5 | 0
private lesson١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨کلاس درس خصوصیگزارش
2 | 0
republic of korea٠٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦جمهوری کرهگزارش
0 | 0
manipulated١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥مورد بازیچه قرار گرفتنگزارش
0 | 0
arresting١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥جلب توجه کنندهگزارش
0 | 0
tam o١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣اسم تام اوشانتر از روی قهرمان شعر robert burns برداشته که بعدا اسمش تبدیل شد به کلاه منگوله دار و مردم بریتانیا برای بیان این کلمه ازش استفاده می کننگزارش
0 | 0
mimicked١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢تقلید کردن، مسخرگی کردنگزارش
0 | 0
relative١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢ربط، مدرک مرتبطگزارش
0 | 0