فرشته

فرشته

فهرست جمله های ترجمه شدهhead off٠١:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٤
• He headed off his opponent with a quick move.
او با یک حرکت سریع سر حریف خود را از تنش جدا کرد
5 | 2