اِمیرمحمد قربانی

اِمیرمحمد قربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفتور٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥اهمالگزارش
5 | 1
یواقیت١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣صدف ز بیم یلان در شود بکام نهنگ ز خون به رنگ یواقیت رنگ کرده لآل ( المعجم - بخش سرقت های ادبی )گزارش
2 | 1
خیره شد٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٤متحیر شدگزارش
2 | 3
خام طمع١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩بوسه بر لب شیرین تو دارم دعوی تو من خام طمع بین که چه دعوی دارمگزارش
2 | 1
روضه دارالسلام١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦باغ مینا - مجازاً بهشتگزارش
2 | 1
طوله١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣ساز گزارش
2 | 2
الا١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦این کلمه را کرد ها جعل کرده اند و اصلیتش عربی است به معنی نعمت های الهی گزارش
12 | 8
دنگ١٩:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣به زبان عامه میشه گفت اسکول یا لاابالیگزارش
7 | 1
شق کردن١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٣١نعوظگزارش
14 | 2
ینالی١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٩نام قومی :ینالگزارش
2 | 1
شانه کردن١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٩همراهی کردنگزارش
5 | 1
گیای١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٢٩وگر در راه او دیدی گیایی ببوسیدی و برخواندی ثنایی گیاه_مجازاً گلگزارش
2 | 1
لونی١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٧گونه ایگزارش
9 | 1
طالع میمون١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٧زمانی نیک و خوبگزارش
2 | 1
مریم١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٥زنی که چیزش مثل گل خوشبو هست هم می گویندگزارش
44 | 4
مشک دانه١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٥نام لحن دهم باربد مطرب خسرو پرویز ( نظامی )گزارش
2 | 1
حدس١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩مدفوعگزارش
5 | 1
راواق١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٨گوارا و زلالگزارش
7 | 1
واصل١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢محشور، درویش، مقرّبگزارش
5 | 1
امتا١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠بلند_طویلگزارش
5 | 1
ابلق٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩اوقات_ایام_عمر_دهرگزارش
7 | 2
خوابناک٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٨خُمار_مست_ملنگ_نشئهگزارش
2 | 1
ناسور١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٨زخم چرکینگزارش
5 | 1
نوخط١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠٨نو جوانگزارش
2 | 1