برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین جعفرزاده

امیرحسین جعفرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 small
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

2 make up (شکل دادن) ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

3 نگاه جنسیت گرایانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

4 mean: prefer the way things were in the past
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

5 احساس کردن

Fell
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

6 خوددداری از امساک ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

7 go on ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

8 1-انجام دادن
2-پول دادن
3-پرداخت کردن - پرداخت
4-بها دادن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

9 1-کسی که خودش رو همیشه سرزنش می کنه-انتقاد آمیز
2-مهم
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

10 زادة جعفر
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

11 STOP-leave
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

12 پز دادن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

13 غذای ژاپنی
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

14 مامان - مامانی - مادربزرگ
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

15 حقیقتاً
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

16 حساسیت

١٣٩٧/٠٤/١٧
|