برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشی گرفتن ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

2 مسلم دانستن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

3 A type of nervous attacks ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

4 پیشرفت کردن
ترقی کردن
جلو رفتن
-هنگامی که می خواهیم درخواست دیگران را رد کنیم و او را از خود دور کنیم- بفرمایید.
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

5 کشو ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

6 خاور دور١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

7 با کسی ارتباطی نداشتن
به کسی مرتبط نشدن
Not to be related or conected to somebody
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

8 صورت فلکی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

9 آشکار کردن
مشخص کردن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

10 داستان علمی تخیلی
(Adj.)
A type of popular movie
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

11 هله هوله
غذا هایی با ارزش غذایی پایین
غذا های محبوب و سریع الطبخ مانند .frenchfried,pizza,hamburger,sandwich, etc
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

12 آخ
ای وای
ای داد بی داد
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|