الهام حسینی

الهام حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtraditionally١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨طبق رسوم گذشتهگزارش
16 | 1
the best of both worlds١٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣ازدوطرف سودبردنگزارش
37 | 0
the secret of something١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠رمزموفقیت چیزیگزارش
5 | 0
regardless of١٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠بدون توجه به. . .گزارش
25 | 1
get sb down١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠ناراحت وناامیدکردنگزارش
9 | 0
chain of events١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩سلسله حوادثی که پشت سرهم روی میدهدگزارش
14 | 0
bury your head in the sand١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩وانمودکردن به اینکه مشکلی وجودنداردگزارش
16 | 0
drawbacks٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨معایب، نواقصگزارش
55 | 0
associate with١٥:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧مرتبط بودن با. . .گزارش
28 | 0
take a chance٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦ریسک کردنگزارش
62 | 1
pencil sth in٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦نوشتن جزئیات یک قرارملاقات یارویدادی که ممکنه بعدامجبورشوید ان را تغییردهید، داشتن یک طرح یابرنامه موقت برای انجام چیزی باکسیگزارش
37 | 1
the latter١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦the former:اولی، قبلیگزارش
16 | 1
the latter١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦بعدی، دومیگزارش
21 | 0
by common consent١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥توافق دوطرفهگزارش
5 | 0
arrest٢٣:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤ایست قلبیگزارش
14 | 2
trafficking٢١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤قاچاقگزارش
12 | 1
take seriously١٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤شخص مهم وسزاوار احترامگزارش
12 | 4
complementary medicine٢٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣طب/پزشکی مکمل. مثل طب سوزنیگزارش
37 | 1
invasive١٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣بیماری تهاجمی/پیشروندهگزارش
30 | 0
be confined to one's bed١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣دربستربیماری بودنگزارش
5 | 0
take a heavy toll١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣هزینه /عوارض زیادی تحمیل شدن به کسی یاچیزیگزارش
2 | 0
tumble dryer١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢خشک کنگزارش
28 | 0
own company٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢١تنها، منزویگزارش
2 | 1
outspend٢٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢١بیشترزمان صرف کردنگزارش
9 | 1
bargain hunting١٧:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢١جستجوی حراجی هاگزارش
37 | 1
give away٢١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٩ازدست دادن، واگذارکردن مسابقه، . . .گزارش
62 | 1
on the verge of٢١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٩درشرف. . . . ، دراستانه ی. . .گزارش
60 | 0
nail biting١٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٨ازهیجان، نگرانی ناخن جویدنگزارش
28 | 0
ghost story١٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٨داستانی درمورد روحگزارش
18 | 1
go for a wander around١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨گشت زدن، چرخیدنگزارش
12 | 0
make a meal of something٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧بیش ازحدنیازبرای انجام چیزی وقت صرف کردنگزارش
16 | 0
have your cake and eat it٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٧هم خدارومیخوادهم خرماروگزارش
46 | 1
tomatoes٢٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٧/١٧رب گوجهگزارش
9 | 4
what a cheek٢١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٧چقدربی ادبانهگزارش
9 | 0
viewed as٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٧درنظرگرفته شدن بعنوان. . .گزارش
12 | 0
frown upon١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٧کم لطفی کردن به، کم توجهی کردن بهگزارش
12 | 1
life threatening١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٧تهدیدکننده حیاتگزارش
34 | 1
set of values١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٧مجموعه ای از ارزش هاگزارش
5 | 1
make a sacrifice٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٥قربانی کردن، فداکردن چیزیگزارش
16 | 0
take an instant dislike to sb١٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٥تنفرازکسی بمحض دیدن اوگزارش
32 | 0
over the moon٢٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٤شادوسرخوشگزارش
9 | 0
scepticism٢٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٤شکاکگزارش
7 | 1
virtue٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٤مجازی، غیرواقعی که خیلی به واقعیت نزدیک استگزارش
5 | 5
virtue٢١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٤by virtue of:به واسطه، بخاطرگزارش
99 | 1
do not judge a book by its cover٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٤قضاوت نکردن یانظرندادن درباره کسی یاچیزی ازروی ظاهرشگزارش
2 | 0
within reason١٧:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/١٤برحسب امکان، برحسب معقول، برحسب عملی بودن یاشدن.گزارش
30 | 0
give a try١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٤امتحان کردن چیزیگزارش
14 | 0
symptom١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٤علایم قابل مشاهده بیماری مثل:کهیر، اگزما، تهوع. . .گزارش
5 | 1
expiry date١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٤تاریخ انقضاگزارش
25 | 1
crowing about١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٣باغرورصحبت کردن گزارش
14 | 0