برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طبق رسوم گذشته ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

2 ازدوطرف سودبردن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

3 رمزموفقیت چیزی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

4 بدون توجه به... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

5 ناراحت وناامیدکردن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

6 سلسله حوادثی که پشت سرهم روی میدهد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

7 وانمودکردن به اینکه مشکلی وجودندارد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

8 معایب،نواقص ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

9 مرتبط بودن با... ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

10 ریسک کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

11 نوشتن جزئیات یک قرارملاقات یارویدادی که ممکنه بعدامجبورشوید ان را تغییردهید،داشتن یک طرح یابرنامه موقت برای انجام چیزی باکسی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

12 the former:اولی،قبلی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

13 بعدی،دومی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

14 توافق دوطرفه ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

15 ایست قلبی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

16 قاچاق ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

17 شخص مهم وسزاوار احترام ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

18 طب/پزشکی مکمل.مثل طب سوزنی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

19 بیماری تهاجمی/پیشرونده ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

20 دربستربیماری بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

21 هزینه /عوارض زیادی تحمیل شدن به کسی یاچیزی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

22 خشک کن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

23 تنها،منزوی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

24 بیشترزمان صرف کردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

25 جستجوی حراجی ها ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

26 ازدست دادن،واگذارکردن مسابقه،... ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

27 درشرف....،دراستانه ی... ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

28 ازهیجان،نگرانی ناخن جویدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

29 داستانی درمورد روح ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

30 گشت زدن،چرخیدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

31 بیش ازحدنیازبرای انجام چیزی وقت صرف کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

32 هم خدارومیخوادهم خرمارو ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

33 رب گوجه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

34 چقدربی ادبانه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

35 درنظرگرفته شدن بعنوان... ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

36 کم لطفی کردن به،کم توجهی کردن به ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

37 تهدیدکننده حیات ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

38 مجموعه ای از ارزش ها ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

39 قربانی کردن،فداکردن چیزی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

40 تنفرازکسی بمحض دیدن او ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

41 شادوسرخوش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

42 شکاک ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

43 مجازی،غیرواقعی که خیلی به واقعیت نزدیک است ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

44 by virtue of:به واسطه،بخاطر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

45 قضاوت نکردن یانظرندادن درباره کسی یاچیزی ازروی ظاهرش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

46 برحسب امکان،برحسب معقول،برحسب عملی بودن یاشدن. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

47 امتحان کردن چیزی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

48 علایم قابل مشاهده بیماری مثل:کهیر،اگزما،تهوع... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

49 تاریخ انقضا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

50 باغرورصحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/١٣
|