امیرعلی ماز

امیرعلی ماز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکلبی مسلک١٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣تارک دنیا و در عین حال، گزنده و طعنه زنگزارش
0 | 0
terraced١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥زمین کشاورزی مطبّق روی تپه ها و سطوح شیب دارگزارش
0 | 1
self effacing١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦فروتن، بی ادّعا، متواضع، محجوب، افتادهگزارش
2 | 0
embodiment١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢تجسّم، مظهریت، آیینه تمام نما بودن، توصیف بودن، نمونه بودن، تجسّد، تبلور، انگارگیگزارش
7 | 1
vuca١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٤یک واژه اختصاری است که از سرواژه های Volatility ( تغییرپذیری سریع ) ، Uncertainty ( عدم قطعیت ) ، Complexity ( پیچیدگی ) و Ambiguity ( ابهام ) تشکیل ... گزارش
9 | 0
scaffolding١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٦تکیه گاه سازی، داربست آموزشی، پشتیبانی آموزشیگزارش
23 | 0
worked out١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥حل شدهگزارش
18 | 1
social polish٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٤نزاکت اجتماعیگزارش
2 | 0
stand test of time١٣:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٩از آزمون زمان سربلند بیرون آمدن، بعد از گذشت زمانی طولانی همچنان محبوب بودن، گذشت زمان باعث بطلان چیزی نشدن یا خدشه ای وارد نکردنگزارش
5 | 0
pollyannaish١٣:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٦خوش بین ( غیرواقع بینانه ) ، خیالاتی، توهمّیگزارش
7 | 0
oddly enough١١:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/١٩در کمال تعجّب، با کمال تعجّب، عجیب است که، به طور عجیبی، شاید باورتان نشود ولی، جالب است کهگزارش
32 | 0
honest broker١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠١میانجی گرگزارش
7 | 0
worldly١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦عاقل، منطقی، با تجربهگزارش
7 | 0
aunt sally١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦بازی پرتاب چوبگزارش
7 | 0
engagement٠١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تعلق خاطرگزارش
9 | 1
positivism٠٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٧تحصل گرایی، یافت باوریگزارش
14 | 0
epoche١٧:١١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩کنار گذاشتن قضاوت، سوگیری ها و پیش فرض هاگزارش
7 | 0
haunting١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨زیبا، غمگین و به یادماندنی، تأثربرانگیزگزارش
39 | 1
allegoresis١٤:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧تفسیر یک موضوع شفاهی، نوشتاری یا هنری به عنوان یک تمثیل.گزارش
5 | 0
moved١١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢١تحت تأثیر، منقلب، دارای احساس ناراحتی یا همدردی شدید بعد از شنیدن یا خواندن یک مطلب مثلاً When she told about her brother's death, I was too moved ev ... گزارش
113 | 2
ipseity١٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨هویت فردی، خود بودنگزارش
12 | 0
cookie cutter١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٢فاقد فردیت، کلیشه ای، فرموله و مانند هم، طبق برنامه و الگوی قبلی Taking cookie - cutter approach همه را با یک چوب راندنگزارش
41 | 0
unwarranted١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨توجیه ناپذیر، بی مورد، غیرقابل قبول، ناموجه، بی اساس، نابحق، ناروا، بی جهت، بیهودهگزارش
44 | 0
self indulgence١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تن آسایی، لذت جویی، تنبلی، بی بندوباری، خودخواهی، ضعیف النفسی، تن پروری، ناپرهیزگاری، هوسرانی، خودغرقگیگزارش
30 | 1
stand for١٩:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٢١مخفف بودن، تحمل کردن، اعتقاد داشتن، نامزد شدنگزارش
74 | 1
at hand١٨:١٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٠پیشِ رو، مورد نظرگزارش
115 | 1
true or false١٢:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٠مثلا در True or False Thinking سیاه و سفید، دوقطبی، یا این یا آنگزارش
34 | 2
chevron١٢:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/١٣طرح زیگزاگ افقیگزارش
28 | 1
established١٩:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/١٠واثقگزارش
18 | 1
victimization١١:١٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٩قربانی سازی و قربانی شدگی ( هر دو معنی را می دهد ) ، آزار و اذیتگزارش
23 | 1
devastating١٠:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٩خانمان سوز، خردکننده، مخرب، ناگوار، داغان کنندهگزارش
83 | 1
self injury١٣:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦خودزنی، جرح خویشتن، خودآسیبی، خودجرحی، آسیب به خود، تیغ زنی، خون بازیگزارش
16 | 1
run free١١:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بدون محدودیت بودن، بی قید بودن :let someone run free آزاد گذاشتنگزارش
25 | 1
speculate١٦:٣١ - ١٣٩٧/١٢/٠٤تأمل کردن، نظریه پردازی کردن، حدس زدن، گمانه زنی کردن، فکر کردنگزارش
129 | 1
moratorium١٥:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٣تعلیق، وقفه، توقف موقتگزارش
25 | 1
self consciousness١٥:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٢خجالت، کمرویی، دستپاچگیگزارش
39 | 2
fragmented١٩:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٩قطعه قطعه، پاره پاره، تکه تکه، متناوب، گاه و بیگاه، آشفته، پراکنده، مختل، ناپایدار، چندپاره، شکسته، متفرق، تجزیه شده، خرد شده، متلاشیگزارش
83 | 1
flow١٦:٤٥ - ١٣٩٧/١١/٢٧( روانشناسی ) حس سیالیت، تچان، حس جاری بودن، غرقگیگزارش
83 | 1
attunement١٣:١٥ - ١٣٩٧/١١/٢٥هم آهنگی، هم سازی، همسوییگزارش
41 | 1
collected١٨:١٥ - ١٣٩٧/١١/٢٣تحت کنترل، خوددارگزارش
25 | 1
yes person١٧:٥١ - ١٣٩٧/١١/٢٣فرد بله گو، بله قربان گوگزارش
9 | 1
common thread١٠:٤٠ - ١٣٩٧/١١/٢٣وجه اشتراک، عامل پیوند، نخ تسبیحگزارش
46 | 1
orthogenic١٢:١٤ - ١٣٩٧/١١/٢٢مربوط به بازتوانی کودکان دچار اختلالات هیجانی شدید یا عقب ماندگی ذهنیگزارش
5 | 1
smothering١٢:١٥ - ١٣٩٧/١١/١٩خفقان آور، دست و پا گیرگزارش
16 | 1
monkey bar١٦:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/٢١میله های بارفیکسگزارش
14 | 1
unencumbered١٦:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٠بدون تکلفگزارش
12 | 1
cosset١٣:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٨لوس کردن، در ناز و نعمت پروردنگزارش
9 | 1