ملکی اصلــ

ملکی اصلــ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbecause i get wet١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١چون خیس شدمگزارش
0 | 0
because i get wet١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١چون خیس میشومگزارش
0 | 0
impreatives١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اسم کلمات دستوری مانند open the windowگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهinstruction١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٦
• Does your school give instruction in Latin?
ایا مدرسه شما شمارا در یادگیری زبان خارجی یاری میکند ؟
12 | 1