امتیاز‌های امیر صحرایی

بازدید
١٤
امتیاز کل
٣٩
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧