امیررضا حسنوند

امیررضا حسنوند مترجم و محقق زبان فارسی و انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpost١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٢post synonyms=dorsal, rear پیشوند معانیpost: پسا، پسین، پس از، مابعد post antonyms=front, pre - , priorپیشوند معانی front:پیشا، پیشین، پیش از، ماقبلگزارش
0 | 0
determinedly٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠با پشتکارگزارش
2 | 1
فعال٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥مترادف فعال:کنشگر متضاد فعال:منفعل مترادف منفعل:کنش پذیرگزارش
2 | 1