برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر مهدی خلج

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مقبول واقع شده ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

2 تکان دادن- موج زدن ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

3 برگشته ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

4 تمدن ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

5 بیست یکمین حرف الفبای انگلیسی
بعضی اوقات مخفف کلمه "You"
نماد شیمیایی عنصر" اورانیوم"
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

6 مردمی
عمومی
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

7 اعمال ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|