امیر نبوی پور

امیر نبوی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcurfew٠٣:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٢٦زمان و ساعت خاموشی یا منع رفت و آمدگزارش
64 | 1
martial law٠٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦حکومت نظامیگزارش
7 | 0
حکومت نظامی٠٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦Martial lawگزارش
9 | 1
پس دادن کالا٠٧:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٢٧To Take back گزارش
2 | 1
bill١٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦طرح یا لایحه ارایه شده به مجلس پیش از تصویبگزارش
39 | 3
skidder٠٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠١اسکیدر. ماشین مخصوص جمع آوری تنه درختان بریده شده در جنگل که در صنعت چوب کاربرد داردگزارش
5 | 0
دوبینی١٤:١٢ - ١٣٩٦/١١/٢٢Double vision دیدن دو تصویر از یک جسمگزارش
2 | 0