برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرمحمد 123

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چاقوی جمع شونده و تیز
علف بر
یا به اصطلاح در مناطق کاشمر و حومه :دست کله (عه)
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

2 کاشمر دارای امام زاده های مشهور و بلند مرتبه است و مکان های دیدنی ای دارد ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 یک پیام رسان نوع بد ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

4 می تونه همون برشتوک و چیزای دیگ باشه ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

5 شبکه ای. کار شبکه ای ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

6 یک برند ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

7 کینگ ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

8 In the name God. ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|