برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر فراهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جمع آوری شده ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

2 مصالح (در مهندسی ژئوتکنیک معنای خاکریز، مصالح خاکریز و مصالح پرکننده را دارد ولی در داخل جمله می‌تواند به‌عنوان مصالح ترجمه گردد) ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 اشاره شد ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

4 در مقابل ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

5 سطح استقرار ١٤٠٠/٠١/١٧
|

6 وارد بر (در مهندسی عمران ژئوتکنیک) ١٤٠٠/٠١/١١
|

7 پی (عمران) ١٣٩٩/١١/٠٢
|

8 استقرار ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

9 کارهای عملی (در مهندسی عمران) ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

10 قابلیت تزریق‌پذیری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

11 به ازای، در ازای ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

12 مهار خاکی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

13 قرار گرفته بر روی ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

14 اخذ ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

15 فرونشاندن ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

16 مسأله‌دار ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

17 در مهندسی عمران شیب بندی (کف) ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

18 فرونشاندن ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

19 شیرابه ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

20 گردگوشه (برای خاک و سنگدانه درمهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک) ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

21 متناظر با ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

22 واسنجی‌شده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

23 متغیر ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

24 غلتک کفشکدار ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

25 عصب‌شناسی رفتار ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

26 علوم اعصاب رفتاری ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

27 از این رو ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

28 کارهای عملی (در مهندسی عمران) ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

29 ضریب اطمینان ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

30 خاک دست‌خورده ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

31 جدار، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

32 حفر ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

33 چاه گمانه، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

34 بار آبی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

35 پیرشدگی، در مهندسی عمران ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

36 بواسطه ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

37 مشخصات ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

38 سایت دفن زباله ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

39 قابل درک، قابل فهم، قابل توجیه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|