برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر فراهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گردگوشه (برای خاک و سنگدانه درمهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک) ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

2 متناظر با ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 واسنجی‌شده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

4 متغیر ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

5 غلتک کفشکدار ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

6 عصب‌شناسی رفتار ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

7 علوم اعصاب رفتاری ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

8 از این رو ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

9 کارهای عملی (در مهندسی عمران) ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

10 ضریب اطمینان ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

11 خاک دست‌خورده ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

12 جدار، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

13 حفر ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

14 چاه گمانه، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

15 بار آبی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

16 پیرشدگی، در مهندسی عمران ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

17 بواسطه ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

18 مشخصات ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

19 سایت دفن زباله ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

20 قابل درک، قابل فهم، قابل توجیه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|