منو
امیر فراهانی

امیر فراهانی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٧١٢
لایک
١٧٩
لایک
دیس‌لایک
٣٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٠٩
لایک
لایک
١٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

در مقابل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

مشخصات

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

فرونشاندن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

قابل درک، قابل فهم، قابل توجیه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

متناظر با

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.