امیر فراهانی

امیر فراهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplace٠٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧استقرار دادنگزارش
0 | 0
soldier beam٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تیر نگهبانگزارش
0 | 0
embedment٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦مدفونگزارش
2 | 0
collected٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧جمع آوری شدهگزارش
0 | 0
fill٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٩مصالح ( در مهندسی ژئوتکنیک معنای خاکریز، مصالح خاکریز و مصالح پرکننده را دارد ولی در داخل جمله می تواند به عنوان مصالح ترجمه گردد )گزارش
0 | 0
mentioned٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٩اشاره شدگزارش
7 | 0
on the other hand١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٠در مقابلگزارش
14 | 0
footprint١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧سطح استقرارگزارش
2 | 0
acting on١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١١وارد بر ( در مهندسی عمران ژئوتکنیک )گزارش
0 | 0
footprint١٦:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٠٢پی ( عمران )گزارش
0 | 1
embedment٠٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠استقرارگزارش
9 | 1
grout ability٠٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٤قابلیت تزریق پذیریگزارش
0 | 0
per١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦به ازای، در ازایگزارش
7 | 1
ground anchor٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤مهار خاکیگزارش
0 | 0
underlain by١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩قرار گرفته بر رویگزارش
5 | 0
extract١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٣اخذگزارش
7 | 1
mitigate٠٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦فرونشاندنگزارش
25 | 0
problematic١٥:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٠١مسأله دارگزارش
7 | 1
graded٠٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢در مهندسی عمران شیب بندی ( کف )گزارش
0 | 0
mitigating١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٨فرونشاندنگزارش
2 | 1
leachate٠٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٣شیرابهگزارش
2 | 1
rounded١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣گردگوشه ( برای خاک و سنگدانه درمهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک )گزارش
7 | 1
corresponding to١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢متناظر باگزارش
7 | 0
calibrated١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠واسنجی شدهگزارش
5 | 0
varying٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩متغیرگزارش
5 | 1
padfoot roller١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨غلتک کفشکدارگزارش
5 | 0
biopsychology٠٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢١عصب شناسی رفتارگزارش
5 | 0
biopsychology٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢١علوم اعصاب رفتاریگزارش
0 | 0
this is why٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦از این روگزارش
5 | 0
practice٠٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٦کارهای عملی ( در مهندسی عمران )گزارش
7 | 1
factor of safety١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٥ضریب اطمینانگزارش
5 | 0
remodeled soil١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦خاک دست خوردهگزارش
0 | 0
sleeve٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥جدار، در مهندسی ژئوتکنیکگزارش
5 | 1
drill٠٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٣حفرگزارش
12 | 1
boring hole٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٣چاه گمانه، در مهندسی ژئوتکنیکگزارش
0 | 0
waterhead٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١١بار آبیگزارش
0 | 0
aging٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٠پیرشدگی، در مهندسی عمرانگزارش
14 | 1
due to٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩بواسطهگزارش
12 | 1
properties١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦مشخصاتگزارش
18 | 1
landfill٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥سایت دفن زبالهگزارش
7 | 2
understandable١٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤قابل درک، قابل فهم، قابل توجیهگزارش
12 | 0