برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وفادار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ‏متأسفانه ١٣٩٦/١٠/٢١
|

2 ساده سازي ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

3 خارجي ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

4 مفصل ، جامع ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

5 توانايي ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

6 الزامات ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

7 اهرام مصر ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

8 در معرض
١٣٩٦/١٠/٢٠
|

9 همانند ، مشابه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

10 مورد نظر ١٣٩٦/١٠/١٩
|

11 انجام ١٣٩٦/١٠/١٩
|

12 توسعه پايدار ١٣٩٦/١٠/١٩
|

13 حاوي، شامل ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

14 گزارشگر، خبرنگار ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

15 مدير ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

16 در حال توسعه ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

17 مقررات ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

18 حاوي، محتوي ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

19 دردسترس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|