برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین رستمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A wire used to receive signals for televisions or radios. منبع : longman ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

2 With out official approval or permission
بدون اجازه
منبع: longman
١٣٩٨/٠٩/١٥
|