برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

amirhosein khakshoor

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اگر بعد از loveفعل به صورت ing بیاید به معنی لذت بردن میدهد واگر با مصدر to be بیاید به معنی دوست داشتن می دهد. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

2 1-لذت بردن
2-دوست داشتن
١٣٩٧/١١/٢٣
|

3 پستی بلندی های زمین ١٣٩٧/١٠/١٧
|

4 باهوش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

5 قید حالت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

6 looked after ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

7 مراقبت کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

8 افعال دو کلمه ای ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

9 شهرت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

10 مخالف ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

11 باعث شدن در کاری,باعث ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

12 میزبان ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|