علیرضا

علیرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaddressing٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٢خطاب کردنگزارش
5 | 0
endorsed١٤:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٩حمایت شده، تایید شده گزارش
7 | 0
encircled٠٠:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤محاط شده، محصورشده گزارش
0 | 1
economic depression١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥رکود اقتصادیگزارش
0 | 1
puzzled٢٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧گمراه گزارش
0 | 1
shrimping٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤صیدمیگو گزارش
7 | 1
physical evidence٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢مستندات فیزیکیگزارش
0 | 1
physical evidence٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢مستندات فیزیکی، مستنداتگزارش
0 | 1