برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خطاب کردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

2 حمایت شده، تایید شده
١٣٩٩/١٠/١٩
|

3 محاط شده، محصورشده
١٣٩٩/١٠/١٤
|

4 رکود اقتصادی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

5 گمراه
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

6 صیدمیگو
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

7 مستندات فیزیکی ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

8 مستندات فیزیکی، مستندات ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|