برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا جليني

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من نمیدانم لطفا کمک کنید ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 کاهن واعظ سخنران مبلغ ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 پندگوی نصیحت کننده نصاح ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 دراتی به نزدیکی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

5 همیشه هست همیشه موجود همهوقت ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

6 سیاه بخت سبزه گندمگون ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|