علیرضا جليني

علیرضا جليني

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمخترع دماسنج٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧من نمیدانم لطفا کمک کنیدگزارش
0 | 0
خطیب روم باستان٠٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥کاهن واعظ سخنران مبلغگزارش
0 | 1
راهنما اندرزگوی٢١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤پندگوی نصیحت کننده نصاحگزارش
2 | 0
بزودی٠١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣دراتی به نزدیکیگزارش
0 | 0
دائم الوجود٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣همیشه هست همیشه موجود همهوقتگزارش
2 | 0
ali35٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢سیاه بخت سبزه گندمگونگزارش
0 | 0