برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا بیگدلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نسخ به معنی باطل کردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن است. که بسته به شرایط زمانی و محیطی میتونه مثل یک حکم تغییر کند. ١٣٩٩/١٢/٠٥
|