برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ظفرابادی

🍁

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ضرر تو ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

2 به سود تو ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

3 فقیران _ بی چیزان ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

4 فقیر _ بی چیز ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

5 تنگنا ،غم بزرگ و بدبختی ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

6 کسب کردن ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

7 دام. تور و تله ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

8 خشمگین ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

9 تشکیل سیتوکینز و تشکیل صفحه ای ریز کیسه ای" پس از "فرایند میتوز است. ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

10 مهندسی ژن بیان می کند که .. به انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جاندار دیگر مهندسی ژن می گویند. مهندسی ژن در" پزشکی" "کشاورزی" و "علوم پایه" ... ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

11 تراژن یعنی: ژن های یک جاندار را در بدن یک جاندار دیگر قرار دادن است . مانند قرار دادن ژن انسان در گیاهان . ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

12 اکسی توسین توسط هیپوتالاموس تولید و در هیپوفیز پیشین ذخیره و ترشح می‌شود. و در تسریع روند زایمان نقش دارد و جهت سریع تر شدن این فرایند توسط پزشک تز ... ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

13 anti pollution ضد آلودگی ١٣٩٩/١٢/١٩
|

14 CH2 CH3 or C2H5 اتیل است در شاخه فرعی از گروه الکن هاست ساده ترین هیدروکربن CH4 متان است CH3 متیل هست در شاخه فرعی الکن هاست ١٣٩٩/١١/٢٩
|

15 رهنور دی تنهاوش .... راه رونده تنها 🍁 ١٣٩٩/١١/٢٣
|

16 ناپایداری ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

17 خروج پلاسما و اب از کلافک به کپسول بومن به جز پروتئین ها ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

18 تراوش کلیه های بدن . تراوش یعنی خروج اب و پلاسما (خوناب ) به جز پروتئین از کلافک به درون کپسول بومن است در نتیجه فشار خون از کلافک خارج شده و به کپ ... ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

19 یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع درمانی قرار داده می شود.پس از قرار دادن انژیوکت نیز می توان برای گرفتن ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

20 ایمن بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

21 زمان بردن طولانی شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|