علیرضا ایزدی

علیرضا ایزدی سلام.
من علیرضا ایزدی هستم و افتخار این را دارم که وازه هایی را که من گذاشته ام با دقت بخوانید و با مطالب مفید من دانش خود را زیاد کنید.
من قول خواهم داد که تعداد وازه های پیشنهادیم حداقل به صد برسد.
یادتان باشد که این وازه ها رایگان هستند.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgroundwork١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٦پایه اولیهگزارش
12 | 1
born leader١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٦باهوشگزارش
7 | 3
above the earth١٣:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٦درباره زمین تمام زمینگزارش
5 | 1
abranchiate١٣:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٦نوعی دستگاه دستگاه تنفس مخصوصگزارش
5 | 1
and after that١٣:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٦و بعد از آنگزارش
14 | 1
aborigines١٣:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٦سکنهگزارش
0 | 1
demonstration sport١٣:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٦شمارش ورزش هاگزارش
0 | 1
2d١٣:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠١دو بعدی دو بعدی تنها یک طرف چیزی را نشان می دهد اما سه بعدی تمامی طرف های چیزی را نشان می دهد.گزارش
25 | 1
3d١٣:٤٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠١سه بعدی دو بعدی تنها یک طرف چیزی را نشان می دهد اما سه بعدی تمامی طرف های چیزی را نشان می دهد.گزارش
28 | 1
3g١٣:٤٢ - ١٣٩٦/٠٩/٠١سه گیگ این علامت نشان دادن این است که سرعت اینترنت گرفته شده بد نیست اما بهتر از آن 4G و 5Gاست.گزارش
7 | 1
aaaaaaaah١٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠١آه نه!گزارش
5 | 1
aaaa١٣:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠١هی هی هی هیگزارش
16 | 1
put out١٣:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠١برداشتن گزارش
46 | 2
cyber١٣:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٠١وبگزارش
9 | 7
my love١٣:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠١بهترینمگزارش
99 | 6
هلیا١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠١دختر آفتابی درخشانگزارش
57 | 9
علیرضا ایزدی١١:٤٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٦برگرفته از علی و رضا ایزدی {ایزد}به معنای خدا.گزارش
2 | 0
١١:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اونگزارش
0 | 0
놀다١١:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦شادی کردنگزارش
0 | 0
foundation raft١١:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦بزرگ وسیعگزارش
0 | 0
neuroimaging١١:٢٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦عکس برداری عصبیگزارش
16 | 0
یخنی١١:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/١٦پخته شدن پختنی شدنگزارش
0 | 0
یواش یواش١١:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦مکث مکث یواشکیگزارش
7 | 1
ductile fracture١١:٢٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦شکست حقیقیگزارش
0 | 1
poem١١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٦شعر و یاشعر داستانی.گزارش
87 | 2
abstain from١١:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦forgeگزارش
2 | 0
روی زرد١١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٦خجالتیگزارش
0 | 1
کشوری در اقیانوسیه١١:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٦جزیره{کشوری }به نام تونگاگزارش
0 | 0
have we got any١١:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦ما داریم هیچ {چیزی}گزارش
2 | 1
یاشاسین اذربایجان١١:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/١٦درود بر آذر بایجانگزارش
172 | 8
یوکا١١:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦خداوند یگانهگزارش
2 | 1
하다١١:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦انجام دادن {کاری}گزارش
0 | 0
blackleg١١:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦بیماری هاگزارش
0 | 1
a bad workman blames his tools١١:١٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦{ضرب المثلی به معنای اینکه فردی {عروس} وقتی نمی تواند برقصد{کاری انجام دهد}الکی بهانه می آورد}.گزارش
14 | 0
have we١١:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦آیا ما داریم؟گزارش
7 | 1
a 20 rial note١١:١٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٦یک بسیت ریال. دو تومان.گزارش
5 | 0
ha١١:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١٦{از این کلمه برای اینکه به طرف بفهمانیم که:{{حرفت را فهمیدم}}گزارش
5 | 1
have١١:٠٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦{چیزی را {جسمی را}داشتنگزارش
117 | 10
have we got١١:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦آیا ما داریم؟گزارش
9 | 1
have we got any food١١:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦ما داریم هیچ غذایی؟گزارش
9 | 0
cover your ears١٧:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٣گوش هایت را ببند.گزارش
0 | 1
lovely garden١٧:٥٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٣باغچه{باغ}زیباگزارش
0 | 0
careful١٧:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/١٣احتیاط کنگزارش
71 | 3
i live١٧:٢٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٣من درحال زندگی کردن هستم.گزارش
21 | 2
aagh١٧:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٣کلمه ای که موقع ترسیدن {و فرار}گفته می شود.گزارش
21 | 1
theres no problem١٧:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٣هیچ اشکالی نداره یا مشکلی نخواهد بود.گزارش
0 | 0
noway١٧:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/١٣هیچ وقت و یا به هیچ عنوانگزارش
122 | 2
come on١٧:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٣بدو بیاگزارش
83 | 7