علیرضا تشکری

علیرضا تشکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprestraining١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٢پیش تنشگزارش
2 | 0
straining١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٢تحت تنشگزارش
2 | 1
flow slide٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨جریان لغزشی؛ مشابه Landslide ( زمین لغزش ) میباشد، با این تفاوت که در سطح کرنشهای بالاتری رخ میدهد.گزارش
9 | 0
impounding١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣آب گیری مخزن یا سد ( مهندسی عمران )گزارش
5 | 0
constitutive models٠٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢١مدل های بنیادیگزارش
7 | 0
heuristic٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧تجربی ( مهندسی عمران )گزارش
7 | 1
capillarity١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦موئینگیگزارش
9 | 0
explores٠٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٨بررسی کردنگزارش
25 | 1
improving٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٨[مهندسی عمران] اثر بخشیگزارش
12 | 1
binder١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٧اتصال دهندهگزارش
44 | 0
gradation١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٢٧[مهندسی عمران] دانه بندیگزارش
9 | 0
yarns٠٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٧الیاف ( fibers )گزارش
9 | 0
fiber orientation٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٥الیاف جهت دارگزارش
7 | 0
soil matrix١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٥کالبد خاک گزارش
12 | 0
expansive clays٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٥رس متورم شوندهگزارش
9 | 0
flax fibers٢٢:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٤الیاف کتانگزارش
16 | 0
problematic soil٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٤خاک مسئله دار ( مهندسی ژئوتکنیک )گزارش
12 | 0
pulverized limestone١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤سنگ آهک نرمگزارش
9 | 0
pilot١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٤آزمایشی ( مهندسی عمران )گزارش
21 | 1
impact٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢ضربه، برخورد، کوبش تاثیر شدید، تاثیر مخربگزارش
55 | 1
pull out resistance٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢مقاومت کششیگزارش
14 | 0
loose soil٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٢خاک سست درشت دانهگزارش
16 | 0
dens soil٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٢خاک متراکم درشت دانهگزارش
16 | 0
hard soil٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٢خاک سخت ریزدانهگزارش
14 | 0
soft soil٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٢خاک نرم ریزدانهگزارش
18 | 0
interfacial equilibrium١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٨تعادل بین ذره ای، یا همان تعادل ترمودینامیکیگزارش
25 | 0