برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا تشکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پيش تنش ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

2 تحت تنش ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

3 جريان لغزشي؛ مشابه Landslide (زمين لغزش) ميباشد، با اين تفاوت كه در سطح كرنشهاي بالاتري رخ ميدهد. ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

4 آب گيري مخزن يا سد (مهندسي عمران) ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

5 مدل هاي بنيادي ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

6 تجربي (مهندسي عمران) ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

7 موئینگی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 بررسی کردن ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

9 [مهندسی عمران] اثر بخشی ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

10 اتصال دهنده ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

11 [مهندسی عمران] دانه بندی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

12 الیاف (fibers) ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

13 الیاف جهت دار ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

14 کالبد خاک
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

15 رس متورم شونده ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

16 الیاف کتان ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

17 خاک مسئله دار (مهندسی ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 سنگ آهک نرم ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

19 آزمایشی (مهندسی عمران) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 ضربه، برخورد، کوبش
تاثیر شدید، تاثیر مخرب
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

21 مقاومت کششی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

22 خاک متراکم درشت دانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

23 خاک سخت ریزدانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

24 خاک سست درشت دانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

25 خاک نرم ریزدانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

26 تعادل بین ذره ای، یا همان تعادل ترمودینامیکی ١٣٩٩/٠١/١٨
|