straining

جمله های نمونه

1. the wrestlers were panting and straining
کشتی گیران نفس نفس می زدند و تقلا می کردند.

تخصصی

[نساجی] صافی کردن

پیشنهاد کاربران

از صافی رد کردن
( زور زدن ) در هنگام یبوست
تقلا کردن، خود را به این ور و آن ور زدن
تحت فشار قرار گرفتن
سفت و محکم

تحت تنش
دامپزشکی و علوم دامی
انقباض یا زور شکمی ( مثلا در زایمان یا زورپیچ )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما