برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی عسکرپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انکار کردن. ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

2 .To avoid interacting with someone
دوری کردن از تعامل ارتباط داشتن با کسی.
١٤٠٠/٠١/١٨
|

3 شوخی خرکی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

4 عملی کردن،عملیش کن ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

5 کارای مردونه ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

6 پخش صدا یا فیلم از طرق اینترنت که منبع آن زنده(ظبط نشده) است.
مثل کنسرت یا رویداد ورزشی و...
١٣٩٩/١٢/٢١
|

7 ضربان
مثال:beating heart:ضربان قلب
١٣٩٩/١٢/٢١
|

8 معمولاً به افراد ولگرد،بیکار،معتاد می‌گن و انگل جامعه محسوب میشن.
.Someone who is lazy and no plan in life
.Someone who avoid paying debt
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

9 معنی ناگوار هم میده و مترادف unpleasant هم هست.
مثال: everyone knows that hideous accidents happen
ترجمه: همه از آن حوادث ناگواری که اتقاق افت ...
١٣٩٩/١٢/١٢
|

10 به این نتیجه ختم می‌شود ١٣٩٩/١٢/١١
|

11 وارد کردن ١٣٩٩/١٢/١٠
|

12 از روی بی میلی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

13 تحسین شده ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

14 برو بیارش ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

15 (عامیانه) به انجام رساندن مثال:
You could pull this job
تو تونستی این کارو انجام بدی.
١٣٩٩/١١/٢٦
|

16 برادشتن ١٣٩٩/١١/٢٠
|

17 بهانهٔ الکی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

18 تجزیه و تحلیل کردن. ١٣٩٩/١١/٠٩
|

19 Me to ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

20 بیرون کشیدن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

21 به یاد آوردن
مثال: We've met but I can't recall you
ما قبللً همدیگرو دیدم اما من شمارو بیاد نمیارم.
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

22 سیفلیس (یه بیماری عفونی تو قسمت دستگاه تناسلی) ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

23 معنی ترسوندن هم میشه مثال:
You are freaking me out
ترجمه: تو داری منو می‌ترسونی.
١٣٩٩/١٠/١٨
|

24 تو خود بودن،افراد درون گرا ١٣٩٩/١٠/١٨
|