برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اميري

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کار معنا هاي زيادي دارد که ميتوان به شغل اشاره کرد ١٣٩٩/٠٧/١١
|

2 ناميس پسرانه و ترکي به معناي سرسبز،پاينده است ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

3 نترسيم،باک نداشته باشيم،دوري نکنيم ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 ستايش کننده
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

5 ستايش کننده ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

6 کلمهhelloبه معناي درود است اما درجاهاي ديگر اگر اين کلمه را بکشيد به معناي اهااي هم معني ميدهد ١٣٩٩/٠٧/١٠
|