علی سمندی زاده

علی سمندی زاده کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دانش آموز زبان انگلیسی سطح متوسط به پیشرفته - کارشناس عمران شهری ( راه و ابنیه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهblur٢٣:١٤ - ١٤٠١/٠٥/١٩کِدِرگزارش
0 | 0
petition١٥:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٨نامه درخواست مردمکه به دولت نوشته شدهگزارش
9 | 0
fuelled٠٩:٣٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٦برانگیخته شده، تحریک شدهگزارش
0 | 0
conveyancer١٤:١٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٤بنگاه دار، واسط معاملهگزارش
0 | 0
fusilier١٥:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/٠١پیاده نظامگزارش
0 | 1
objectivity١٦:٢٦ - ١٤٠١/٠٣/٣٠واقع گراییگزارش
0 | 0
nominal price١١:٠٢ - ١٤٠١/٠٣/٢٦نرخ جزئی، قیمت ناچیز nominal feeگزارش
0 | 0
stack١١:٢٩ - ١٤٠١/٠٣/٢١روی هم گذاشتنگزارش
2 | 0
superfine sugar٠٩:٠٤ - ١٤٠١/٠٣/١٩خاک قند، شکر نرم، شکر ریز، پودر قند یا caster sugar یا castor sugarگزارش
0 | 0
sliding door١٦:٠٧ - ١٤٠١/٠٣/١٤در ریلی I heard the sliding door openگزارش
2 | 0
ache١٣:٥٠ - ١٤٠١/٠٣/١٤درد داشتنگزارش
2 | 0
Wait٠٩:٤٠ - ١٤٠١/٠٣/١٤به معنی ( انتظار ) ، به عنوان اسم We had a three - hour wait before we could see the doctor The long wait for the doctor/to see the doctor made me ... گزارش
5 | 1
withdraw for the competition٢١:١١ - ١٤٠١/٠٣/١١از مسابقه انصراف دادنگزارش
0 | 0
confiscation of property١٥:٤٢ - ١٤٠١/٠٣/١١توقیف اموالگزارش
0 | 0
compassion fatigue١٤:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/١١بریدن یا خالی کردن به دلیل طولانی شدن مشکلاتگزارش
0 | 1
international cuisine٢٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٩دست پخت غذای خارجیگزارش
0 | 0
healthy appetite٢٠:٣١ - ١٤٠١/٠٣/٠٩خوش خوراکگزارش
5 | 0
throw a house warming party٢٢:١٨ - ١٤٠١/٠٣/٠٨پاگشا کردن، مهمانی پاگشا برگزار کردنگزارش
0 | 0
fresco٠٩:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/١٧fresco در اماکن تاریخی دیده می شود و عمدتا بر روی گچ دیوار یا سقف است graffiti نوشته های و اشکال طنز، نقادانه، سیاسی روی در و دیوار ها و مکانهای عمو ... گزارش
0 | 0
sheepshead١٧:٠٧ - ١٤٠١/٠٢/١٣ماهی کله گسفندیگزارش
0 | 0
spray on fish attractant١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/١٣اسپری جاذب ماهی ، که روی طعمه می پاشندگزارش
0 | 0
craving١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠١/٣٠اشتیاقگزارش
0 | 0
real laugh٠٧:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٢٥خوش خنده I am easy - tempered, go getter and e real laugh. من خوش اخلاق و زرنگ و خوش خنده هستم.گزارش
0 | 0
get in someone's hair١١:٤٢ - ١٤٠١/٠١/٢٠مزاحم کسی بودنگزارش
0 | 0
get out of someone's hair١١:٤١ - ١٤٠١/٠١/٢٠to stop being a nuisance to someone دست از مزاحمت کسی برداشتنگزارش
0 | 0
get a grip١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠١/١٧کنترل چیزی را به دست گرفتن تا کسب موفقیت It is different from get a grip on yourself که مربوط به احساسات است.گزارش
0 | 0
proxy١٦:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٥تفویض اختیارگزارش
0 | 1
crafty person٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٥آدم حقه بازگزارش
0 | 0
inborn١٦:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/١٩مادر زادیگزارش
0 | 0
pester١٦:١٢ - ١٤٠٠/١٢/١٩نق زدن children are easily influenced by commercials and then pester their parents to buy certain products.گزارش
0 | 1
caravan١٠:١١ - ١٤٠٠/١٢/١٧1. کاروان: گروهی از مردم که با وسایل نقلیه یا حیوانات ، مانند شتر، خود از منطقه ای خطرناک مانند بیابان در حال سفر هستند. 2. به ماشین چرخدار شامل وسا ... گزارش
2 | 0
free sample٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/١٤نوعی تبلیغ نامحسوس بوسیله ارائه نمونه رایگان محصولگزارش
5 | 1
can be thought of as١٤:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/١٤امکان شبیه سازی به عنوان چیزی داشتن The forces that operate to bring about change in organizations can be thought of as winds which are many and vari ... گزارش
0 | 0
centipede١٠:٠١ - ١٤٠٠/١٢/١٤هزارپای گوشت خوار در مقابل millipede که هزارپای گیاهخوار است.گزارش
5 | 1
prognostication١٣:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٢پیش گوییگزارش
0 | 0
chlorofluoro carbons١٥:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/١١ترکیبات آلی حاوی کربن و فلوئور و کلر و هیدروژنگزارش
0 | 0
diminishing returns١٩:١١ - ١٤٠٠/١٢/٠٩حالتی که در آن نتایج ضعیفتر با وجود تلاش بیشتر کسب می شود.گزارش
5 | 0
quirk١٦:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/٠٩عادت غیر معمول، چیز غیرعادیگزارش
2 | 0
host of factors١٩:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٧تعدادی زیاد از عواملگزارش
0 | 0
lurk١٢:٠٦ - ١٤٠٠/١١/٢٨کمین کردن، خف کردن Many people find it very irritating to have someone lurking at their desk افراد زیادی خف شدن ( غافلگیر شدن ) پشت میز کارشان را آزا ... گزارش
0 | 0
set tongues wagging٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/١١/٢٨to be a source of gossip باعث شایعه شدن، مردم را وادار به صحبت کردنگزارش
0 | 0
multi sided١٤:٥٣ - ١٤٠٠/١١/٢٧چند بعدی - آدمی که تک بعدی نیست.گزارش
0 | 0
education authority١٤:١٥ - ١٤٠٠/١١/١٣اداره آموزش و پرورش منطقه/استان/ناحیهگزارش
16 | 0
offshoot١٢:٤٦ - ١٤٠٠/١١/١٣انشعاب، شاخه فرعیگزارش
2 | 0
posture٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/١١/١١ژست گرفتن، طوری که جلب توجه کند. The way posture can have an impact on the way you speak with confident طرز ژست شما روی طرز صحبت کردنتان اثر می گذار ... گزارش
5 | 0
pass through١٣:٤٦ - ١٤٠٠/١١/٠٥پشت سر گذاشتن All mosquitoes, male and female, pass through their early stages of development in or near water. همه پشه ها، چه مذکر چه مونث، مراحل ا ... گزارش
2 | 0
salvia١٣:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٠٥ماده ای که حشرات در هنگام نیش زدن به منظور عدم احساس درد توسط قربانی، وارد بدن آن می کنند.گزارش
2 | 1
reject sb for sth١١:٢٦ - ١٤٠٠/١١/٠٥تعویض یا کنار گذاشتن شخصی بخاطر چیزی دیگر If you don't appeal to her ( female mosquito ) , she'll reject you for someone more appetizing.گزارش
0 | 0
stick out of the crowd٠٩:٢١ - ١٤٠٠/١١/٠٤be very easy to notice, in a positive senseگزارش
12 | 1
arranger١٦:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٣ویراستار موزیکگزارش
0 | 0