برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر روحانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اجانه به پیاله و تغارک اطلاق میشود اما تغار تشت بزرگ است که گاهی یک انسان میتواند در آن بنشیند ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

2 فحم شعیر (قرابادین عقیلی ص122، چاپ سنگی): سوخته و زغال جو که غیر از رماد آن باشد ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

3 شکستن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

4 <<ثمر سنط است که از آن صمغ عربی بعمل میاید و بهندی کیکر و ثمر آنرا کیکرکارس و بفرنگی اکاکیا نامند>> (مخزن الادویه ص 292) ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

5 روغن خلوق: روغن زعفران، دهن الزعفران(مخزن الادویه ص 292) ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

6 نیک بودن، خوب بودن�... وعلامت جودت آن، تندی بو و تندی طعم و قبوضت و ملامت جرم و... �مخزن الادویه ص 289 ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

7 دانه بنه است که نوع نرمتر و قابل جویدن آن را کلخنگ نامند ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

8 در طب به معنی پروده شده و بعمل آورده شده، و تدبیردر داروهای مختلف نباتی و حیوانی و معدنی، به روشهای مختلف انجام گیرد، چنانچه در خصوص سنگها از کتاب ذخ ... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

9 در ترقی، در پیشرفت، در حال پیشرفت ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

10 بالارفته، صعود کرده‌‌. (کابوس حادث از ابخره سوداویه مرتقیه از معده به سوی سر) (مخزن الادویه ص 272،محمد حسین عقیلی خراسانی)،اینجا مرتقیه یا مرتقی بمعن ... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

11 سرند، که البته دارای سوراخهای بزرگتری می باشد ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

12 پوسته پوسته شدن، جدا شدن پوست یا پوسته ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

13 در طب: جزامی، دچار بیماری جزام ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

14 یا علی گفتیم عشق آغاز شد ١٣٩٩/٠١/٢١
|

15 مادر ١٣٩٩/٠١/٢١
|

16 اسم پسر من یاسین هست واسم او را خیلی دوست دارم ١٣٩٩/٠١/٢١
|

17 یسنا بهترین اسم توی دنیا هست ١٣٩٩/٠١/٢١
|