برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی نیک سرشت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خصیصه ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

2 بیش‌برازش ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

3 کم‌برازش ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

4 ماتریس درهم‌ریختگی ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

5 خودش گویای داستان است. ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

6 مطیع خودش است.
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

7 همترازی ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

8 شبکه ی شطرنجی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

9 پیشنهادها(عرضه کالا(محصول یا خدمت)) ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

10
off message
Deviating from a planned set of remarks or positions: The aides worried that the candidate would make a gaffe if he went off messa ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

11 off message
Deviating from a planned set of remarks or positions: The aides worried that the candidate would make a gaffe if he went off message.< ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

12 فروش جانبی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

13 پر فروشی- بیش فروشی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

14 میانه- معمولی- ملس ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

15 تفکر تحلیلی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

16 تحریک کردن- هدایت کردن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

17 معماری سازی مجدد ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

18 کامپیوتر های مرکزی با قدرت پردازش خیلی بالا برای استفاده عموم ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

19 اساس و بنیان- بخش اصلی- هسته- مرکز- شاکله ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

20 بازاریابی بافتار محور- بازاریابی زمینه ای- بازاریابی بستر محور- بازاریابی شرایط محور ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

21 Context marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in the right place, and at the right time based on t ... ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

22 خواسته شده- فکر شده- جستجو شده ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

23 ارزش‌گذاری‌شده ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

24 از رده خارج شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

25 محتاط ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

26 A finsta is a secondary, usually private, Instagram account where users are more lax in deciding what they post. It's a private space that might be m ... ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

27 اساسی- بنیادین- ژرف ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

28 تایید شده- دارای صلاحیت ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

29 صاحب منصبان- حق رای داران- بزرگان- مدیران ارشد ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

30 اختلال- تلاطم- جوش و خروش- جزر و مد ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

31 مردم نهاد کردن(سازی) ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

32 خریدار بالقوه ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

33 کاربر احتمالی(بالقوه) ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

34 قابل دورزدن یا نادیده گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

35 خصوصیت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

36 اساسی- بنیادین- از بن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

37 تعدیل و تنظیم نمودن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

38 پیکربندی ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

39 In computer science, a rough set, first described by Polish computer scientist Zdzisław I. Pawlak, is a formal approximation of a crisp set in terms ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

40 مجموعه های تقریبی ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

41 توزیع شده- گسترده شده ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

42 دوره ای و محدود ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

43 فراز و فرود ها ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

44 مطالعه آزاد- بخش اضافی- مطالعه بیشتر ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

45 Cryptoeconomics refers to the combinations of cryptography, computer networks and game theory which provide a secured and decentralized systems exhib ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

46 مهر خورده توسط زمان- نشانه گذاری شده توسط زمان ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

47 اقتصاد کانونی- اقتصاد محوری- اقتصاد قطبی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

48 هوش عاطفی- هوش احساسی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

49 مایکل-میکائیل ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

50 فضا(مانند فضای ابری مایکروسافت) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|