برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی کاظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست تکان داد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

2 یکی از ساختار های سلول های گیاهی است ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

3 زرنگ ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

4 بلیط هواپیما ١٣٩٨/١٢/١٨
|

5 سفارت خانه ١٣٩٨/١٢/١٨
|

6 ملافه ١٣٩٨/١٢/١٨
|

7 میلیارد.(هزارمیلیون) ١٣٩٨/١٢/١٨
|

8 گزینه ها ١٣٩٨/١٢/١٨
|

9 جاذبه.جذابیت. ١٣٩٨/١٢/١٧
|

10 سه برابرشدن . ١٣٩٨/١٢/١٧
|

11 سیگار.تنباکو ١٣٩٨/١٢/١٤
|

12 به معنای دودکش ها وجمع کلمه chimney ١٣٩٨/١٢/١٤
|

13 جایی که کاری درآنجا صورت میگیرد .place ١٣٩٨/١٢/١٤
|

14 صفت فعلی.وجه وصفی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

15 باسن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

16 نانوایی . زمین شناسی ١٣٩٨/١٢/١٠
|

17 زیر ١٣٩٨/١٢/١٠
|

18 ترتیب . زیر . به دنبال ١٣٩٨/١٢/١٠
|

19 the milky way .بهترین پیشنهاد ممکن عبارتی بود که عرض کردم ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

20 ایستاد ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

21 شبکه. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

22 وزن خالص. ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

23 آواز ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

24 برنامه ریزی شده ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

25 تصادف کردن . برخورد کردن .این کلمه گذشته اش نیز استhit ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 دیو ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

27 بافتن ١٣٩٨/١١/٢٧
|