برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ali Rafighi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A false warning about sth dangerous ١٣٩٩/١١/٢٠
|

2 Reduce the amount of sth that you eat,spend,use ١٣٩٩/١١/٢٠
|

3 یه چیزی سرِ هم کردن(در مورد چیزی که نمیدانیم) ١٣٩٩/١١/١٩
|

4 اعلام حضور کردن(فرودگاه،هتل) ١٣٩٩/١١/١٩
|