برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی حاجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زاستار
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

2 پرمانه ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

3 ستیم

گفت فردا نشتر آرم پیش تو خود بیاهنجم ستیم از ریش تو (رودکی)
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

4 آهوپای ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

5 برتنی ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

6 زی رانه ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

7 زی رانه ای
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

8 گل آهن ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

9 تارگان ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

10 آهنگ ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

11 خنیا سرا ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

12 قانون گذاری
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

13 قانونی کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

14 بکارگیری بجای واژه قانون ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

15 قانون مند
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

16 قانونی
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|